❰Reading❯ ➾ Sahnenin Dışındakiler Author Ahmet Hamdi Tanpınar – Uroturk.info

26Tanp nar n bir milli m cadele roman yazmak istedi i san labilir Oysa Tanp nar i in sahnenin i inde veya d nda olmak de il tan d birtak m insanlar anlatmak Tanp nar geli meyi g sterirken de il k g sterirken, umudu ve beraberli i anlat rken de il umutsuzlu u ve yaln zl anlat rken, sevinci yazarken de il h zn yazarken usta ve b y k Hatta eri ilmez Sahnenin D ndakiler, yer yer da n kl na ve savruklu una ra men, T rk ede yaz lm romanlar n en g zellerinden Tanp nar n bu g c , anlatt insan , hi bir zaman yal nkatl a d meden, b t n karma kl yla, b t n derinli iyle vermesinden geliyor. Tanp nar her zamanki gibi 1 kelimede anlat lacak eyi 5 c mlede anlat yor ve maksat bir t rl has l olam yor Sahnenin d ndakiler stanbul mu yoksa karakterler mi ona da tam karar verememi S k nt l bir aile i erisinde b y m buhranlara ge iren Sabiha ya bir t rl ula amayan Cemal, oradan oraya s r kleniyor Bu arada karakter say s artt k a da ana konudan sapan bir yaz n g r yoruz Yine mu lak bir sonla da kitap bitiyor Arzular ve ihtiraslar ge ince, her ey zalim ve m tearr z yoklu un aynas oluyordu. Bu kitab n Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstit s kadar ad n duyuramamas na a rd m do rusu San r m eski eserlerin bir pop ler olma zaman var Zaman gelecektir Kitapta Cemal bize an lar n ocukluk yeti kinlik zaman dilimlerinde ileri geri giderek anlat rken, hayata dair hi birimize yabanc olmayan tespitler yap yor Kitab n as l lezzetini bu tespitlerde bulacaks n z stad n kendisiyle zde le mi kelimelerini d n alarak yazarsam eserin behemehal i tiha ile okunmas ve esere m spet aks lamel g sterilmesi icap eder. Bir ba ka yar m kalm Tanp nar roman Benim a rd m, daha nce fark etmedi im ey ise, Tanp nar n Mahur Beste, Sahnenin D ndakiler ve Huzur u bir leme olarak yazmas ym Bunu, bu eseri okurken fark ettim Olaylar ve karakterler bir ekilde birbirine ba lan yor, ve birbirlerini tamaml yorlar lk olarak Mahur Beste yi daha sonra Huzur u, son olarak ise bunu okumam olaya bamba ka bir ey katt nk hikayenin ba n , sonunu okuyup sonra geli mesini g rm oldum Dedi im gibi bu yar m kalm bir eser M tareke d neminde Cemal adl bir gencin, stanbul da ge irdi i olaylar anlat yor Tabi her zaman oldu u gibi, milli m cadelenin yan nda, bir de a k hikayesi i lenmi Bana kal rsa, hikaye, en can al c noktas nda sona eriyor Yakla k 320 sayfa olan hikayeye, bir 320 sayfa daha yaz labilirmi Bu haliyle, hikayede ne milli m cadele safhas , ne de Cemal ile Sabiha n n aras ndaki a k hikayesi sona eriyor Bu y zden kitab ele tirmek pek m mk n de il.Tanp nar n e siz edebi dili i in okunabilir. Tanp Nar N Bu Eseri Li Y Llar N, Mill M Cadele Y Llar N N Roman D R Roman N Kahramanlar Ndan Hsan Roman N Bir Yerinde Orada Anadolu Da M Cadele Var, Muharebe Var Mukadderat M Z Orada Halledilecek As L Sahne Oras Biz Burada Malesef Sadece Seyirciyiz Sahnenin D Nday Z Demektedir Roman Ad N Ve Konusunu Sahnenin D Nda Olanlar N I Lerinde Ve Etraflar Nda Olup Bitenlerle, Zaman Zaman Ge Mi E, Maziye Y Nelerek De I Imler, Hasretler Ihtiraslarla Kazanmaktad R Biz evvela kelimeleri reniriz sonra ya ad k a teker teker manalar n Belki de en okunabilir ancak en s radan eseri Biz evvela kelimeleri reniriz sonra ya ad k a teker teker manalar n. Tarihi roman yazmad n sand m Tanp nardan milli m cadele arkaplan nda ge en bir a k roman diyebilece imiz Sahnenin Disindakiler, bana Huzur da, Saatleri Ayarlama Enstit s nde ald m tad vermemi olsa da, stad sevenlerden nefis tespitlerini esirgememesiyle kendini okutturuyor.PS Orhan Pamukun, baz romanlar nda rn masumiyet m zesi 3 ah s olarak kendinden bahsetmesinde ilham nereden ald belli oldu benim i in Kitapta Yahya Kemalden bahsedilirken betimlenen, Y Kemalin yan ndaki da n k sa l , hi iir kitab bas lmam air bilin bakal m kim Sahnenin Dışındakiler


About the Author: Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanp nar 23 June 1901 24 January 1962 was one of the most important modern novelists and essayists of Turkish literature He was also a member of the Turkish parliament the Grand National Assembly of Turkey between 1942 and 1946.Tanp nar was born in Istanbul on 23 June 1901 His father was a judge, H seyin Fikri Efendi H seyin Fikri Efendi was Georgian from Ma ahel Tanp nar s m


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *