❰PDF / Epub❯ ✅ Hayat Author Engin Geçtan – Uroturk.info

Hayat imdiye kadar nas l ke fetmemi im diye hay fland m a k as Yazar n di er eserlerini okumak i in sab rs zlan yorum, zellikle de kurgu d olanlar. Kitaptan begenilmeyi merkez alan bir dunya, insanin kendi icinde giderek daha siki kilitlenmesine ve cikisi bulunmayan bir yanlizliga gomulmesine neden olabilir kitap cok guzel Psikaanalizi anlasilir bir dilde okuyun. Hayat, Psikiyatrist Engin Ge Tan N, Uzun Y Llard R S Rd Rd Klinik Deneyimin Ard Ndan Psikiyatriye, Lkemiz Insan Na Ve Bug N Kaosun Kenar Nda Ya Anan S Re Lere Bak N Dile Getirdi I Bir Al Ma Zellikle B Y K Kent Insan N N G Nl K Ya Am Nda Hi D Nmeden Ger Ekle Tirdi I Onlarca Ayr Nt Y Sade Bir Dille G Zlemleyen Ge Tan, Bunlar N Hayat M Zda Asl Nda Ne B Y K Bo Luklara Kar L K Gelebilece Ini Sapt YorGe Tan Terapi Deneyimlerinden Rneklere De Yer Verdi I Kitab Nda Yabanc La Madan Kuantum Kuram Na, Kaostan G Lgeler E Kadar Pek Ok Konuya De Iniyor Baz kitaplar tam zaman nda okumaya ba lad ma inan r m Bu sefer de yle oldu Gen tan dan rendim, bildi imi sand m eyleri yeniden d nd m ve yazma ilham ald m Hayat, Frans z atas z ndeki gibi, ger ekten mr n yar s ndan sonra anla lmaya ba lanan bir eymi ve Gen tan d nceleriyle bana ula t D n p de anlamland ramad klar m , kimseyle konu amad klar m , bilmediklerimi fark ettim.T rk esi bu kadar d zg n bir psikoterapistin d ncelerini okumak harik ladeydi B y d m, ilham ald m, belki bu hayat nda tan amad k, bir sonraki sefere Psikoloji psikiyatri icerigi cok basarili Yazar kuantum fizigi, kaos teorisi vs kisimlarla ilgiligorus belirtirken, uzmanligi olmadigina deginmis ama, keske hic oralara girmeseydi dedirtebilir ozellikle bu konularda bilgisi olan okuyuculara. Son zamanlarda benim gibi bir i yo unlu u, stres ve kayg sorunlar eken, hayat s rekli sorgulayan bir arkada mla sohbet ederken nermi ti bu kitab S rekli yan mda ta yorum, ara s ra bak yorum demi ti de neden bu kadar ok okudu una anlam verememi tim Daha yar s na gelmeden anlam t m bile Biraz kar k, belli bir konuya ba l kalmadan ilerledi inden, ka rd m d nd m eyler olabilir diye ben de tekrardan zerinden ge mek istiyorum imdi Kendinize ok ey katabilece iniz, kimisine biraz a r gelebilecek ama ok az sab rla gayet ak c bir ekilde okuyabilece iniz bir kitap Do u Bat kavramlar n ve kim oldu umuzu da ok iyi irdeliyor. kapa bile insana iyi gelen bir engin ge tan kitab bir ok konu var, o nedenle okurken yoruluyorsunuz tekrar etmenizin ka n lmaz oldu u k s mlar var okudu unuz sayfada akl n za kendi hayat n zdan bir dolu insan, olay gelecek yorulman za ra men bitirebilmenizi sa layan da bu san r m hap bilgi derdinde olanlar hi okumaya yeltenmesin nk kitap hi bir soruya cevap vermiyor g zlemlere merakl olanlar ise buyursun okusun kendi tespitlerinizle engin ge tan nkileri k yaslamak olduk a keyifli hemfikir oldu unuz k s mlar n ise bu kadar g zel ifade edildi ini g rmek daha gidecek ok yolunuz oldu unu hissettiriyor.narsisizmin anlat ld k s mlar ok sevdim onun d nda al nt vermek gerekirse bir o umuzda u var san r m maskelenmi depresyon ya ayanlar n kimi ise hayata ok ba l g r n mde, ama dikkatli bir g z bu ba n abart l bir ekilde ya anmakta oldu unu fark etmekte zorlanmayabilir stelik bu ba , s rekli bir yenilik ve heyecan aray yla desteklenmek zorunda yeni ama lara ula ld ktan bir s re sonra depresyonla y zle me tehdidi yeniden belirdi inden, yenilik projeleri zorunluluk haline geliyor bir de unu ok sevdim de ersizlik duygusu bir anlamda eksiklik duygusudur, insan n ba kalar n kendinden st n g rmesine neden olur, yak nlar d nda onlar kendi uzant lar gibi alg lad ndan onlar da kendi gibi de ersizdir. Bana g re hayat, bir dizi rastlant ve bizim o rastlant larla birlikte nas l var oldu umuz ya da olmad m z nce g nayd n, sonra biraz haz, biraz ac , biraz a k, biraz hayal k r kl , biraz s cakl k, biraz yaln zl k, biraz boyun e me, biraz ba kald r ve ard ndan iyi geceler D g c ve tutkular engellenmi ler i in ise hayat, ocukken oynad m z oyunlar n b y y nce izin verilmeyen oyunsuzlu u Bence hayat, tart lmas gerekmeyecek kadar s radan ve yal n Ama insanl k tarihi boyunca, onu karma k bir hale getirme y n nde inan lmaz ustala m z z lmesi zor bir yuma a d n t rm z Engin Ge tan Psikoloji ders kitab gibi Anla lmas olduk a g B ss r terim kullanm Ben ne bileyim ne demek bu diyosunuz okurken Dolay s yla cok a r okunuyo Bir konu b t nl de yok Ger ekten hayattan bahsediyo Kah oras ndan kah buras ndanAma ger ekten t m bunlara ra men ok de erli bi kitap oldu unu d n yorum A r olmas kitab n de il bnm kabahatim olabilir. Son 10 y ld r hep elimdedir, her sene bir kere daha g zden ge iririm.


About the Author: Engin Geçtan

Uzmanl k alan psikiyatri olan Engin Ge tan 1975 1987 y llar aras nda meslek d okuyucular taraf ndan da ilgiyle kar lanan d rt kitap yazd ok say da bas m yapm ve yapmakta olan, kendi bilimsel disipliniyle ilgili bu d rtl n n ard ndan nsan Olmak, Varolu u Psikiyatri, Normald Davran lar ve Psikanaliz ve Sonras , psikiyatri alan n n er evesinden kma iste i do rultusunda roman sen


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *