[PDF / Epub] ☁ Aşk ve Diğer İhtimaller ✎ Betül Güçlü – Uroturk.info

Aşk ve Diğer İhtimaller G zeldi C mlelerimi tamamlayam yorum Bu kitab yaz lmaya ba lad ilk g nlerden beri takip etti im i in, Bet l ve kalemini tan d m i in kendimi ne kadar ansl buldu umu anlatmaya kelimeler yetmez A k ve Di er htimaller o kadar g zel bir kitapt ki a lamak istedim bitti inde ve sorgulad m g zel her eyin neden bir sonu oldu unu Sinan Ertekin sen muhte em bir adams n ve Bayan Renk senin gizli fan n m ama aram zda kals n bu Sinan m n egosu zedelenir mazallah. Okurken hayat n zda olmas n isteyece iniz bir karakter Sinan zg n, lg n, ger ek Anlatt klar ile kimi zaman kendinize kimi zaman evrenizdeki insanlara ve olaylara bak n z de i tirip zenginle tirecek bir adam yi ki tan t k. A k ve Di er htimaller starkyorumluyorSinan Ertekin kalbi g zel bir psikologdur Bir g n bir k z intihar etmekten kurtar r ve ondan hayat n g zelliklerini g stermek i in bir ay ister Benim g zel iftimin masal burada ba lar ncelikle s ylemeliyim ki Sinan Ertekin profiliyle tam idealimizdeki erkek Hepimizin bir Sinan Ertekin e ihtiyac var, dostlar m Bazen sevgili, bazen dost, bazense psikolog olarak Yani yazarc m, nas l m kemmel bir karakter yazm , siz anlay n Bu ya mda 17 Aral k ta 25 oluyorum beni fangirl yapmay becerdi Sinan konu tuk a akl na ve mant na a k oldum Bayan Renk in i indeki t m renkleri ortaya karabildi Bunu zaten bir tek Sinan yapabilirdi.Genelde kitaplar daha do rusu a k romanlar kad n karakterin a z ndan yaz l yor ve bir ok eyi kendi a m zdan g rebiliyoruz Bu kitapta erkek karakterin a z ndan yaz lmas kitab n bamba ka olmas n sa lam Bir erke in de kalbinde ve akl nda a k ve aresizli i tatm oluyoruz Bir b l m n de Bayan Renk e verilmesi ok ho olmu ve san r m olaylar a s ndan en sevdi im b l m o b l md.Yazar n kalemine gelirsek Ben yazar n kalemiyle ilk kez tan t m Ama gerek karakter analizleri, gerek olay rg s , ak c l k ve sade bir dil kullanmas ile kalbimi ald Zaten Y z klerin Efendisi nden bir rnek vermi ti ki o anda yazarla tan mak istedim nk film serisini izledi imden beri olan d nceleriminin terc man olmu Yani dostlar m, kitap her yan yla beni b y ledi Burada s yleyecek o kadar ok ey var ki buraya s maz Genelde a k roman ok nermem k t olduklar ndan de il g zelini zor buldu umdan ama bu kitab sonuna kadar neriyorum Okuyun, okutun 5 5 Onunla Tan T Mda Renklerini Kaybetti Ini D Nen, Mutsuz Ve Sessiz Biriydi Ona Bayan Renk Dedim Nk Sand N N Aksine Siyah Ve Griyi De Il, G Kku A N N T M Renklerini I Inde Ta D Na Inand M Birlikte G Kku A N Bulmaya Al Rken Renklerin Anlamlar N Bamba Ka Bir Bak A S Yla Renece Imi Tahmin Etmemi Tim A K Denen Eyin Ne Oldu Unu O Anda Kavr Yorum Y Llarca Insanlar Dinledim Onlar I In Z Ld M, Onlar Iyi Hissettirmeye Al T M Ama Hi Onlarla Birlikte Ger Ek Alamda Ac Ekmedim Birinin Ac S N , Mutlulu Unu, Umutlar N Ve Aresizli Ini Kalbinde Hissedebilmenin M Mk N Oldu Una Inanmazd M Ama Oluyormu I Te O G Ld Nde G Lmek Istememi, Z Ld Nde Ac S N Hissetmemi Nas L A Klayabilece Imi Bilmiyorum Belki De A K Anlams Z Duygular N Sevgiyle Sarmalanm Halidir Belki De A K Insan N A Klayamad Duygulara Takt Herhangi Bir Isimdir Bu Her Neyse, Sonucu Ne Olursa Olsun, Ya Ayabildi Im I In Hayat M Boyunca Minnettar Olaca M Biliyorum


About the Author: Betül Güçlü

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Aşk ve Diğer İhtimaller book, this is one of the most wanted Betül Güçlü author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *